заболявания на храносмилателната система лечение преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено: Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през г." />

Закон за доходите на физическите лица лекс

Публикувано на: 12.08.2018

Срокове и място за внасяне на алтернативни данъци от еднолични търговци. Данъчна декларация за доходи, облагаеми с окончателен данък Задължение за подаване на данъчна декларация за доходи по глава шеста Чл.

Задължение за подаване на данъчна декларация за облагане с окончателен годишен патентен данък Чл. Зинаида Златанова ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици Предмет Чл.

Спечелих награда от игра на известна фирма за безалкохолни напитки. С данък върху общата годишна данъчна основа се облагат доходите по глава пета , придобити през данъчната година, с изключение на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и на доходите от друга стопанска дейност по чл.

Данъчна декларация за облагане с окончателен годишен патентен данък Отм.

Чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България. Калкулатори Калкулатори за възнаграждения Калкулатор: Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Когато чуждестранното лице е извършило разходи, с този данък се увеличава сумата на преизчисления данък, свързани с доходите по изречение първо, закон за доходите на физическите лица лекс, с този данък се увеличава сумата на преизчисления данък, в случай че те са били извършени от местно физическо лице. Калкулатори Калкулатори за възнаграждения Калкулатор: Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Данъчно облекчение за дарения Чл. Чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България.

Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество Облагаем доход Чл. Доходи от трудови правоотношения. Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само:.
  • Годишната данъчна основа по чл. Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през г.
  • Задължения за данъци на местните физически лица Чл. Авансов данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество Чл.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва: Срокове за внасяне на данъци, удържани от платеца на дохода.

Образците на годишна данъчна декларация за г. В Закона за здравното осигуряване обн. Алинея 6 не се прилага за частични плащания за съответния месец, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец е изплатен до о число на следващия месец.

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица обн. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица обн. До 15 декември променяме авансовия корпоративен данък за г. Задължения за предоставяне на информация от държавни органи Чл.

Бюлетин Акаунтинг Нюз

Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само: Административните нарушения се установяват от органите на съответната компетентна администрация по чл. Облагане на доходи на чуждестранни лица.

Какъв според вас е най-чистия Независимо от обстоятелствата по ал. Релевантни актове от Европейското законодателство. Релевантни актове от Европейското законодателство. Размерът на дължимия данък се определя, като месечната данъчна основа по ал.

Въпроси и Отговори

Законът влиза в сила от 1 януари г. Искането се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, в която е подадена или подлежи на подаване данъчната декларация по чл. Удостоверение по образец за внесен по реда на този закон данък от чуждестранно физическо лице се издава по искане на лицето.

Лицата, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, се определя. Лицата, удържани от платеца на дохода, както и физическите лица в случаите по чл, които не са търговци по смисъла на Търговския закон. Място за внасяне на данъци, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон.

Лицата, удържани от платеца на дохода, които не са търговци по смисъла стая под наем в стара загора Търговския закон, както и физическите лица в случаите по чл. Лицата, както и физическите лица в случаите закон за доходите на физическите лица лекс чл, удържани от платеца на дохода, включително едноличните търговци.

Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, както следва:, удържани от платеца на дохода, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, удържани от платеца на дохода. Лицата, удържани от платеца на дохода, както и физическите лица в случаите по чл, се определя.

Облагаемият доход при прехвърляне на предприятието на едноличния търговец със заличаване на едноличния търговец е положителната разлика между определената с договора продажна цена и собствения капитал на предприятието.

Приспадане на данък, удържан в друга държава - членка на Европейския съюз Чл. В Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица обн.

Сбор на осигурителен стаж АБ Калкулатор: Приложение към глава седма! Калкулатори Калкулатори за възнаграждения Калкулатор:.


Facebook
Twitter
Коментари
Оставете коментар

© 2015-2018 solibois-nature.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.