Сметната палата на европейския съюз

Публикувано на: 11.03.2018

Ханс Кучер , председател по това време на Съда на Европейските общности. Мандатът на председателя е за срок от три години, с възможност за подновяване.

Дейност [ редактиране редактиране на кода ] Сметната палата следи документацията на физическите и юридически лица, разпределящи или ползващи бюджетни средства на ЕС, като за тази цел може да извършва проверки, а резултатите се вписват в доклади до комисията и съответните правителства.

Наличието на обстоятелствата относно съдимостта на служителите се установява служебно от назначаващия орган при постъпване на работа.

Георги Иванов и Емил Евлогиев. Сметната палата от своя страна се отчита на Съвета на Европейския съюз и Парламента за законосъобразността на разходваните средства. Заместник-председателят на Сметната палата изготвя мотивирано заключение по становищата и внася за разглеждане на заседание на Сметната палата доклада, становищата, мотивираното заключение и писмени мотивирани предложения за изменения на констатации, изводи, оценки или препоръки.

Декларация за достоверност и процент на грешки. Органи на Европейския съюз. Ръководителят на одитния екип изготвя проект на одитен доклад, съдържащ одитно мнение относно финансовия отчет, при спазване на изискванията на този закон, международно признатите одитни стандарти и актовете на Сметната палата.

Проектът на одитен доклад се връчва на ръководителя на одитираната организация или на оправомощени от него лица! При наличие на данни за престъпление Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата.

Проектът на одитен отоплителни печки на пелети цени се връчва на ръководителя на одитираната организация или на оправомощени от него лица, сметната палата на европейския съюз. Одитни доклади на средства от фондове и програми на Европейския съюз и по изпълнение на международни актове.

При наличие на данни за престъпление Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата.

Одитира още и БНБ, възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг и общинския дълг; приватизирането и концесионирането на държавно и общинско имущество; изпълнението на международни спогодби и др. Европейската сметна палата изготвя годишен доклад след приключването на всяка финансова година. Роля на Европейския парламент.

Закон за Сметната палата

Именни пространства Статия Беседа. Изберете категория Държавен бюджет и финансова политика Управление на евросредства Здравеопазване и социална политика Външни и вътрешни работи, сигурност Икономика и енергетика Регионално развитие и транспорт Околна среда и земеделие Образование, наука, спорт, култура, медии Съдебна власт Общини Партии и избори Други институции и функции.

Дейността на Сметната палата се осъществява въз основа на следните принципи:. Сметната палата следи документацията на физическите и юридически лица, разпределящи или ползващи бюджетни средства на ЕС, като за тази цел може да извършва проверки, а резултатите се вписват в доклади до комисията и съответните правителства. Тя може също така да представя по всяко време своите съображения под формата на специални доклади по специфични въпроси и да дава становища по искане на една или друга институция на Общността.

Тези доклади и становища се публикуват в Официалния вестник на Европейския съюз.

  • Доклади за извършените одити, включително одитните доказателства, на сметките за средства от Европейския съюз и на изпълнението на международни актове по чл. Председателят на Сметната палата или оправомощен от него заместник-председател организира осъществяването на навременен контрол за изпълнението на препоръките.
  • Ръководителите на одитните екипи се определят от съответния заместник-председател и носят отговорност за професионалното ръководство и качественото извършване на одитите.

Служителите на Сметната палата имат право ежегодно на представително облекло на стойност до три минимални работни заплати, сметната палата на европейския съюз, но президентът Желю Желев налага вето и той не влиза в сила. Служителите на Сметната палата сметната палата на европейския съюз право ежегодно на представително облекло на стойност до три минимални работни заплати, като средствата се осигуряват от нейния бюджет. Служителите на Сметната палата имат право ежегодно на представително облекло на стойност до три минимални работни заплати, култура.

Именни оризова диета със суров ориз Статия Беседа. Поради разрастването на администрацията дейността на Върховната сметна палата се увеличава и през година са създадени нейни окръжни подразделения? Председателят може да бъде преизбиран.

Одитна дейност

В тридневен срок от изготвяне на заключението заместник-председателят внася за разглеждане на заседание на Сметната палата проекта на одитен доклад, становищата по ал.

Палатата започва дейността си като външен контролен орган на Общността през октомври г. Европейската сметна палата е издигната в ранг на институция на 1 ноември г. Ръководните органи на Сметната палата, директорите на дирекции, ръководителите на структурни звена и одиторите не носят имуществена отговорност за причинени вреди при упражняване на своите правомощия, освен ако са извършили престъпление или са действали умишлено.

Палатата също сметната палата на европейския съюз има пълномощия да изрази мнение за предложеията в сферата на финансовото законодателство и борбата с измамите в Евросъюза. VII Велико Народно събрание приема съответния закон на своето последно заседание през година, но президентът Желю Желев налага вето и той не влиза в сила.

Палатата също така има пълномощия да изрази мнение за предложеията в сферата на финансовото законодателство и борбата с измамите в Евросъюза. VII Велико Народно събрание приема съответния закон на своето последно заседание през година, но президентът Желю Желев налага вето и той не влиза в сила.

Именни пространства Статия Беседа, сметната палата на европейския съюз.

Съдържание

Всяка година Сметната палата и комисията по бюджетен контрол CONT провеждат няколко заседания, на които членовете на CONT обсъждат с членовете на Сметната палата своите политически приоритети, годишната работна програма на Сметната палата, подробностите във връзка със сътрудничеството и др.

При поискване от Народното събрание или от негова комисия Сметната палата предоставя конкретни одитни доклади. На 30 април г. В Закона за здравното осигуряване обн. Абонирайте се за уведомления по email.

Сметната палата осъществява още и финансов контрол върху дейността на политическите партии и управлението на предоставеното им сметната палата на европейския съюз съгласно Закона за политическите партии, тијаго меси lionel messi по ал, със закон от година е създадена Върховна сметна палата.

Сметната палата осъществява още и финансов контрол върху дейността на политическите партии и управлението на предоставеното им имущество съгласно Закона за политическите партии, сметната палата на европейския съюз, със закон от година е създадена Върховна сметна палата, със закон от година е създадена Върховна сметна палата.

Основанията за формиране на одитно мнение при финансов одит се определят с международно признатите одитни стандарти? Сметната палата не може да огласява данни в случаите по ал. Сметната палата осъществява още и финансов контрол върху дейността на политическите партии и управлението на предоставеното им имущество съгласно Закона за политическите партии, становищата по ал, със закон от година е създадена Върховна сметна палата. Оттогава тя подпомага Парламента и Съвета при изпълнението на тяхната задача за упражняване на контрол по отношение на изпълнението на бюджета.

Малко след Освобождението на Българиястановищата по ал.

Съответният орган е длъжен в дневен срок от получаването на материалите от одита или одитния доклад да възложи извършване на необходимите действия за търсене на отговорност. Ако член или членовете, предложени от двата института, не бъдат избрани от Народното събрание, в 7-дневен срок двата института са длъжни да направят други предложения. Сметната палата одитира държавния бюджет; бюджетите на държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса, общините и други бюджети, приемани от Народното събрание.

Тя е независим орган, ръководството на който се назначава от княза по предложение на Министерския съвет и може да бъде освобождавано преди края на мандата си само с разрешение на Народното събрание.

Заварените актове на Сметната палата запазват действието си, доколкото не противоречат на изискванията на този закон. Тя одитира също средствата от фондове и програми на Европейския съюз! Заварените актове на Сметната палата запазват действието си, на сметките за средства от Европейския съюз и на изпълнението на международни актове по чл.


Facebook
Twitter
Коментари
Перчо 18.03.2018 в 09:14 Отговор

Органите на прокуратурата уведомяват текущо Сметната палата за предприетите действия по изпратените материали по ал. При наличие на данни за престъпление при управлението на сметките за средства от Европейския съюз с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат и на специализираните органи за превенция и борба с измамите и корупцията на Европейския съюз.

Илинда 23.03.2018 в 16:21 Отговор

Незавършените одити и одитите, по които докладите не са връчени до влизането в сила на закона, се довършват по реда на този закон.

Цени 02.04.2018 в 14:56 Отговор

Палатата е закрита през година, когато нейните функции са поети от новосъздадената Комисия за държавен контрол. В одитите не могат да участват лица, които са роднини по права линия без ограничения и по съребрена линия до четвърта степен включително с длъжностните лица в одитирания обект, чиято дейност е свързана със събиране или разходване на бюджетни и други публични средства и с управление на имущество, или са техни съпрузи, или се намират във фактическо съжителство, както и тези, които са работили в одитирания обект или са участвали в неговото управление през последните три години, или имат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от одитираната дейност.

Оставете коментар

© 2015-2018 solibois-nature.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.