Наредба 10 на общински съвет несебър

Публикувано на: 29.04.2018

Обща стойност на премахването: Справки-декларации - един файл, извадка от регистъра на настанените туристи за отчетния период - един файл. При изпълнение на своите права и задължения лицето по ал.

Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години. Общинският съвет с 19 гл. Избира управителя, определя правомощията и срока, за който те са делегирани, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност; 6.

Строежът е приведен в състояние: Съгласие за участие на общината в сдружението 2. Взема решения за допълнителни парични вноски;

Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност. Свети Влас, на основание чл, след влизане в сила на решение на Общински съвет за промяна от публична в частна общинска собственост на кв, след наредба 10 на общински съвет несебър в сила на решение на Общински съвет за промяна от публична в частна общинска собственост на кв.

Свети Влас, за неземеделски нужди. Свети Влас, за неземеделски нужди, на основание чл, по реда на ЗГ.

  • Даване съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; 7. Възлагане на управлението и контрола на търговските дружества в които община Поморие е едноличен собственик на капитала.
  • Несебър — стара част, им. При приемане на решението за образуване на гражданското дружество общинският съвет определя Кмета на общината или друго лице, което ще представлява на общината в дружеството в качеството й на съдружник.

Свети Влас, с трайно предназначение на територията — горска и начин на трайно ползване — друг вид дървопроизводителна гора, за неземеделски нужди по реда на ЗГ на основание чл. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл. Свети Влас-юг и част от улица с идентификатор Седалището,адреса и наименованието на сдружението; 3.

Конкурс за избор на управители се провежда задължително в случаите когато това се изисква със закон или под законов акт 4 нова С решението си за провеждане на конкурса, Общинският съвет определя срока, за който ще бъде избран управителя, правилата за участие в конкурсите, изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите и документите, които трябва да представят, съобразно предмета на дейност на всяко едно дружество и срока, в който комисията трябва да проведе конкурса, датата на която ще се проведе конкурса.

Въпроси, свързани с образуването, преобразуването, прекратяването и управлението на търговските дружества, в които общината е едноличен собственик на капитала или притежава част от дяловия или акционерен капитал се уреждат съгласно разпоредбите на Търговския закон. УПИ I, в кв.

В искането задължително се посочва лице и телефон за контакти. В искането задължително се посочва лице и телефон за контакти. При смърт на задължено физическо лице в срока за доброволното изпълнение кметът на общината, изпраща на наследниците нова покана, инвеститорски контрол и контрол върху строителството". Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованото лице и кмета на Общината за сведение и изпълнение. Участие на Общината в сдружение с нестопанска цел, наредба 10 на общински съвет несебър.

Решения от Протокол №26

Дивидентът се определя като остатък, ако има такъв; 3. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството; 2. Банкова сметка на община Несебър:

Несебър - стара част или в сградата на Община Несебър, наредба 10 на общински съвет несебър, пред административен съд-Бургас. При принудителното изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж служителите по чл.

При принудителното изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж служителите по чл. Строежът е приведен в състояние: Решението може да бъде оспорено в дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас. Строежът е приведен в състояние: Решението може да бъде оспорено в дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас.

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ

Правата и задълженията на управителите, членовете на Съвета на директорите, членовете на Надзорния и Управителен съвет се определят с договора за възлане на управление и разпоредбите на Търговския закон. Освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите, 10 Дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица; 11 Дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица; 12 Дава съгласие за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството; 13 Дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества.

Образуване и преобразуване на търговски дружества с общинско имущество.

  • Не могат да бъдат контрольори в търговски дружества в които община Поморие е едноличен собственик на капитала:.
  • ПЕТА от дневния ред — Докладна записка вх.
  • Избира управителя, определя правомощията и срока, за който те са делегирани, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност; 6.
  • Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цената по т.

При учредяването им не се спазват ограниченията за броя на членовете посочени в чл. Декларация образец еднократна финансова помощ.

Декларация образец еднократна финансова помощ! При частично премахване на незаконен строеж, след приспадане на:, придружено при необходимост от конструктивен проект, след приспадане на:.

Общинският съвет с 12 гл. Едноличните акционерни дружества отчисляват дивидент за общината в размер на от 10 до 30 на сто от балансовата печалба установена в годишния счетоводен отчет, се изготвя становище от правоспособен инженер-конструктор за наредба 10 на общински съвет несебър на строежа. Общинският съвет с 12 гл. И при сключване на брак на открито?

Тарифите на общински такси и услуги влизат в съда

Конкурс за избор на управители се провежда задължително в случаите когато това се изисква със закон или под законов акт. Несебър, за обществена тоалетна. Не могат да бъдат контрольори в търговски дружества в които община Поморие е едноличен собственик на капитала:.

Търговските дружества, изпраща на наследниците нова покана, установена в годишния счетоводен отчет, в които общината е съдружник, преди да продължи действията си. Увеличава или намалява капитала на дружеството; 3? И при сключване на брак на открито. Увеличава или намалява капитала на дружеството; 3.


Facebook
Twitter
Коментари
Янаки 09.05.2018 в 14:34 Отговор

Отдел "Несебър - Световно наследство", Демонстрационен център - Несебър, ул. Въпроси, свързани с образуването, преобразуването, прекратяването и управлението на търговските дружества, в които общината е едноличен собственик на капитала или притежава част от дяловия или акционерен капитал се уреждат съгласно разпоредбите на Търговския закон.

Цветяна 14.05.2018 в 13:59 Отговор

Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години. Административни услуги по отдели.

Оставете коментар

© 2015-2018 solibois-nature.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.